محل برگزاری کارگاه
محل برگزاری پنجمین کارگاه و سمینار فیزیک نظری

محل برگزاری پنجمین کارگاه و سمینار فیزیک نظری

 

مسیر اول : چهار راه خطیب، خیابان دامپزشکی، خیابان ورزش، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، پردیس تبریز

مسیر دوم : نصف راه ، خیابان ورزش، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، پردیس تبریز

 

 زمان پذیرش 

ساعت 7/30 صبح روز چهارشنبه 1 ام شهریور ماه در محل برگزاری کارگاه خواهد بود

 

Auther: وحیده کاظم لو
Date:1396/5/25

Name :
E-mail:
Image code:
Comment:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان