1

برنامه کارگاه
برنامه کارگاه
Abstracts of Papers
Abstracts of Papers
هتل طلائیه تبریز
محل برگزاری کارگاه
محل برگزاری پنجمین کارگاه و سمینار فیزیک نظری
Paper
1

Paper
برنامه کارگاه
برنامه کارگاه
Abstracts of Papers
Abstracts of Papers
هتل طلائیه تبریز
محل برگزاری کارگاه
محل برگزاری پنجمین کارگاه و سمینار فیزیک نظری

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان