1st,seminar(2011) 2nd,seminar(2014) 3rd, seminar(2015) 4th, seminar(2016)

برنامه کارگاه
برنامه کارگاه
Abstracts of Papers
Abstracts of Papers
هتل طلائیه تبریز
محل برگزاری کارگاه
محل برگزاری پنجمین کارگاه و سمینار فیزیک نظری
Paper

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان